מאמרי אבנרי שרגא

פני היונה הנחצות והראי - שרגא אבנרי
מ"כוכבים בחוץ" עד עיר היונה - עיונים בשירת אלתרמן. נדפס ב'מאזנים', כרך י"א (ל"ד), חוב' ה' (תשרי תשכ"א, אוטובר 1960).