מאמרי הייטנר אורי

בין שתי דרכים - אורי הייטנר
אלתרמן במחלוקת ההיסטורית על תפקיד היודנראט