מאמרי סדן דב

במבואי עיר היונה - דב סדן
נדפס לראשונה ב"הפועל הצעיר" כרך כ"ט (תשי"ח), גל' 15 (7.1.1957)