מאמרי המאירי אביגדור

כוכבים בחוץ - אביגדור המאירי
הרשימה נדפסה במוסף לספרות של "דבר” (28.4.39)